Quang Huy

102 người theo dõi

Quang Huy

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.

Bài phân tích