Tin chứng khoán

Chứng khoán SSI báo lãi 1.267 tỷ đồng năm 2020, cho vay margin vượt 9.000 tỷ đồng

Nội dung

Chứng khoán SSI báo lãi 1.267 tỷ đồng năm 2020, cho vay margin vượt 9.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp.

Theo đó, doanh thu hoạt động quý IV/2020 của Chứng khoán SSI đạt 1.142,9 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán gấp đôi, đạt 307,7 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của Chứng khoán SSI là 500,7 tỷ đồng, tăng 113,3% so với quý IV/2019.

Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu của Chứng khoán SSI trong quý cuối năm là 153,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của SSI cũng sụt giảm trong quý IV.

Chi phí hoạt động trong quý IV/2020 của Chứng khoán SSI chỉ tăng 22,3% so cùng kì, ghi nhận 456,4 tỷ đồng. Kết quả là Chứng khoán SSI báo lãi trước thuế 489,3 tỷ đồng trong quý cuối năm 2020, tăng 124,1% so với quý IV/2019. Lợi nhuận sau thuế của SSI là 396,1 tỷ đồng, tăng 119,1%.

Lũy kế cả năm 2020, Chứng khoán SSI (BCTC riêng) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 37,4% so với năm trước đó, đạt gần 4.300 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1.748,4 tỷ đồng cả năm 2020, gấp 2,5 lần năm trước đó. Doanh thu môi giới chứng khoán năm 2020 là 799 tỷ đồng, tăng 37,2%.

Doanh thu từ lãi từ các khoản cho vay và phải thu, hoạt động tư vấn tài chính và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong năm 2020 giảm lần lượt 22,5%, 8,1% và 14,4% so với năm 2019.

Chi phí hoạt động năm 2020 của Chứng khoán SSI tăng 64,7%, ghi nhận là 1.859,1 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự đột biến từ lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (995,2 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau năm 2020 của công ty mẹ Chứng khoán SSI lần lượt là 1.564,9 tỷ đồng và 1.266,6 tỷ đồng, tăng 54,4% và 53,5% so với cả năm 2019.

Theo báo cáo tài chính riêng của Chứng khoán SSI, tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của công ty là 35.429 tỷ đồng, tăng 8.749 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ của công ty tăng trưởng đột biến trong năm 2020. Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty (ghi sổ) của Chứng khoán SSI là 9.012 tỷ đồng, tăng 70,5% so với thời điểm đầu năm. Tổng vốn chủ sở hữu của Chứng khoán SSI là 6.029 tỷ đồng. Theo đó, giá trị cho vay margin trên vốn chủ sở hữu của công ty thời điểm cuối năm 2020 khoảng 1,5 lần.

Giá trị danh mục đầu tư của Chứng khoán SSI cũng tăng mạnh trong năm 2020, đạt 13.207 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020, trong khi cuối năm 2019 chỉ là 4.264 tỷ đồng. Nguyên nhân là công ty phân bổ lớn vào chứng chỉ tiền gửi với giá trị 8.864 tỷ đồng, cao hơn đáng kể con số 1.541 tỷ đồng cuối năm 2019.