Tin chứng khoán

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 19-23/10: Ồ ạt xả cổ phiếu lớn, tiếp tục bán ròng gần 2.500 tỷ đồng

Nội dung

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng mạnh liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 74,57 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.503,24 tỷ đồng, tăng 35,57% về lượng và 51,38% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 151,3 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.884,18 đồng (giảm 6,26% về lượng và 57,4% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 216,4225,871 triệu đơn vị, giá trị 6.387,42 đồng (tăng 4,37% về lượng và giảm 40,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 19-23/10

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

19/10

23.729.570

35.558.420

-11.828.850

725.250

1.085.920

-360.670

20/10

27.272.400

61.365.590

-34.093.190

765.170

1.717.150

-951.980

21/10

23.679.570

32.136.380

-8.456.810

623.040

980.870

-357.830

22/10

29.589.720

41.897.490

-12.307.770

567.890

1.168.630

-600.740

23/10

47.033.470

54.912.390

-7.878.920

1.202.830

1.434.850

-232.020

Tổng

151.304.730

225.870.270

-74.565.540

3.884.180

6.387.420

-2.503.240

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng liên tiếp và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 1,81 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 22,08 tỷ đồng, giảm 1,67% về lượng và giảm 21,54% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 6 triệu đơn vị, giá trị 90,27 tỷ đồng (giảm 37,82% về lượng và 55,87% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,2 triệu đơn vị, giá trị 68,19 tỷ đồng (giảm 46,35% về lượng và 61,35% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 19-23/10

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

19/10

293.620

261.800

31.820

5.840

5.130

710

20/10

832.050

307.060

524.990

11.570

5.500

6.070

21/10

1.988.210

345.300

1.642.910

27.100

4.820

22.280

22/10

935.030

1.166.050

-231.020

14.750

19.470

-4.720

23/10

1.962.650

2.116.570

-153.920

31.010

33.270

-2.260

Tổng

6.011.560

4.196.780

1.814.780

90.270

68.190

22.080

Tương tự giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,36 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 13,61 tỷ đồng, giảm 27,3% về lượng và 85,33% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,26 triệu đơn vị, giá trị 70,99 tỷ đồng (giảm 40,27% về lượng và 26,93% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,62 triệu đơn vị, giá trị 84,6 tỷ đồng (giảm 32,41% về lượng và 55,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 19-23/10

NgàyKhối lượngGiá trị (triệu đồng)
MuaBánMua-BánMuaBánMua-Bán

19/10

402.020

2.223.270

-1.821.250

25.280

38.900

-13.620

20/10

341.660

433.600

-91.940

19.770

19.430

340

21/10

227.410

172.790

54.620

9.630

3.680

5.950

22/10

109.560

188.500

-78.940

4.650

4.110

540

23/10

181.480

603.220

-421.740

11.660

18.480

-6.820

Tổng

1.262.130

3.621.380

-2.359.250

70.990

84.600

-13.610

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 75,11 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.494,77 tỷ đồng, tăng 33,17% về lượng và 45,2% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 1.718,17 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu TCB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 142 tỷ đồng, tương ứng khối lượng với khối lượng mua ròng 5,87 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG được mua ròng 129 tỷ đồng (4,31 triệu cổ phiếu) và VIC được mua ròng 104,3 tỷ đồng (1,12 triệu cổ phiếu).

Còn về khối lượng, cổ phiếu DXG dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh, đạt 6,21 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 74,9 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 785,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9,43 triệu đơn vị. Như vậy, chỉ trong 2 tuần, cổ phiếu MSN đã bị khối ngoại bán ròng tới hơn 1.678 tỷ đồng.

Trong khi đó, DIG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 491,2 tỷ đồng. Tiếp theo là CTG bị bán ròng 10,64 triệu đơn vị, giá trị 337,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều mã lớn khác cũng bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng như VHM đạt 296,9 tỷ đồng, VRE đạt 176,3 tỷ đồng, VNM đạt 151,7 tỷ đồng, VPB đạt 121,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với khối lượng đạt 2,93 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 39,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 683.248 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 10,9 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP đạt 13,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 123.320 cổ phiếu. Còn LPB bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt hơn 2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 25,6 tỷ đồng.