Kiến thức tài chính

Phần 7: NHỮNG MÔ HÌNH NẾN NHẬT FOREX PHỔ BIẾN

Nội dung

Tiếp tục là chuỗi bài viết chia sẻ kiến thức Forex, phần tiếp theo

Phần 7: NHỮNG MÔ HÌNH NẾN NHẬT PHỔ BIẾN

- 6 mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng tăng giá

1. Mô hình Cây búa (Hammer)

2. Mô hình Búa ngược (Inverted Hammer)

3. Mô hình Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing)

4. Mô hình Đường xuyên tăng (Piercing line)

5. Mô hình Sao Mai (Morning star)

6. Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

- 6 mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng giảm giá

1. Mô hình Người treo cổ (Hanging man)

2. Mô hình Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing)

3. Mô hình Sao Hôm (Evening star)

4. Mô hình Sao băng (Shooting star)

5. Mô hình Ba con quạ đen (Three black crows)

6. Mô hình Mây đen che phủ (Dark cloud cover)

- 4 mô hình nến Nhật tiếp diễn

1. Mô hình nến Doji

2. Mô hình Con xoay (Spinning Top)

3. Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods)

4. Mô hình Tăng giá ba bước (Rising three methods)\

Đào tạo Forex: daotao.invest318.com

Nguồn: Trần Trung - VFI Team