Từ khóa đường cầu

Cung - Cầu là gì? Cách xây dựng quy luật cung cầu trong kinh tế học

Qui luật cung cầu qui định khi hàng hóa được bán trên một thị trường mà lượng cầu về hàng hóa lớn hơn lượng cung thì sẽ ...