Kiến thức tài chính Phân tích cơ bản

Trái phiếu là gì? Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Nội dung

Trái phiếu là gì? Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

 

trai-phieu

Đặc điểm của trái phiếu

– Người phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp (gọi là trái phiếu doanh nghiệp) hay một tổ chức của chính quyền công như: Kho bạc nhà nước (gọi là trái phiếu kho bạc) hoặc chính quyền (gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).

 

– Bất cứ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ đều có thể mua trái phiếu hay trái chủ. Trên trái phiếu có thể ghi tên trái chủ gọi là trái phiếu ghi danh hoặc không được ghi tên thì gọi là trái phiếu vô danh.

 

– Người cho nhà phát hành trái phiếu vay tiền gọi là trái chủ. Trái chủ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ theo cam kết trong hợp đồng cho vay.

 

– Trái phiếu đem lại nguồn thu là tiền lãi, đây là khoản thu cố định thường kỳ và nó không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

 

– Bản chất trái phiếu là chứng khoán nợ, do đó trường hợp công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ phần của công ty trước hết phải được thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước như một nghĩa vụ bắt buộc. Sau khi trả nợ trái phiếu, cổ phần mới được chia cho các cổ đông.

 

So sánh trái phiếu và cổ phiếu

Điểm giống

  • Là hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế;
  • Đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành;
  • Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư;
  • Đều được hưởng chênh lệch giá;

Điểm khác

Trái phiếu

Cổ phiếu

- Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ

- Chủ nợ không có quyền tham gia và hoạt động của công ty

- Có thời hạn nhất định

- Được rút trước kì hạn

- Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của Doanh nghiệp

- Do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành

- Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu

- Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông

- Không có lãi suất

- Không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty

- Độ rủi ro cao

- Không được rút vốn trực tiếp

- Do các doanh nghiệp cổ phần phát hành

- Không có tính chuyển đổi thành Cổ phiếu

IC&T Training

IC&T - GIẢI PHÁP KIẾM LỢI NHUẬN ĐỀU ĐẶN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

XEM THÊM