Đang tải

Đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc tăng cao hơn dự báo

Đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc tăng cao hơn dự báo
Image by: Invest 318

Đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc đã tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,08 nghìn tỷ CNY kết hợp từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, dễ dàng đánh bại dự báo thị trường là 5% và sau khi tăng 4,9% vào năm 2021. Đầu tư tăng nhanh cho cả khu vực công (14,1% so với 2,9% năm 2021) và khu vực tư nhân (11,4% so với 7,0%). Trong số các ngành phụ, đầu tư tăng nhanh cho cả khu vực sơ cấp (8,8% so với 9,1%), khu vực thứ cấp (19,6% so với 11,3%) và công nghiệp cấp ba (9,5% so với 2,1%).

Tags:

Biên tập viên Invest318