Đang tải

Thâm hụt tài chính của Ý lớn nhất trong 10 năm

Image by: Invest 318

Ý công bố thâm hụt tài khoản vãng lai 5,907 tỷ EUR vào tháng 1 năm 2022, thay đổi so với mức thặng dư 0,936 EUR trong tháng tương ứng của năm trước. Đây là mức chênh lệch tài khoản vãng lai đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 và lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2011, khi tài khoản hàng hóa thâm hụt 4,422 tỷ EUR từ thặng dư 2,198 tỷ EUR, trong khi chênh lệch tài khoản dịch vụ tăng lên 1,25 tỷ EUR so với EUR. 0,966 tỷ. Mặt khác, thặng dư tài khoản chính tăng nhẹ lên 1,477 tỷ EUR từ 1,462 tỷ EUR, trong khi chênh lệch tài khoản thứ cấp tăng lên 1,686 tỷ EUR từ 1,759 tỷ EUR.

Tags:

Biên tập viên Invest318