Đang tải

Thặng dư tài khoản vãng lai Thụy Sĩ mở rộng trong Q3

Thặng dư tài khoản vãng lai Thụy Sĩ mở rộng trong Q3
Image by: Invest 318

Thặng dư tài khoản vãng lai của Thụy Sĩ mở rộng lên CHF 24,38 tỷ trong quý tháng Chín 2021 từ CHF 14,56 tỷ trong cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư hàng hóa tăng mạnh lên 32,26 tỷ CHF từ 13,23 tỷ CHF một năm trước đó và chênh lệch dịch vụ thu hẹp xuống 2,37 tỷ CHF từ 2,64 tỷ CHF. Mặt khác, thâm hụt thu nhập phụ tăng lên 3,79 tỷ CHF từ 1 tỷ CHF và tài khoản thu nhập chính ghi nhận khoản thiếu 1,71 tỷ CHF, chuyển từ thặng dư 4,97 tỷ CHF.

Tags:

Biên tập viên Invest318