Đang tải

Vàng giao dịch dưới 1795 USD / t.oz

Vàng giao dịch dưới 1795 USD / t.oz
Image by: Invest 318

Vàng giảm xuống dưới 1795, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD).

Tags:

Biên tập viên Invest318