Vàng giao dịch dưới 1795 USD / t.oz

Vàng giao dịch dưới 1795 USD / t.oz

Vàng giảm xuống dưới 1795, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD).


Bài viết tham khảo