Cố vấn chính sách cấp cao của Trung Quốc: Tỷ lệ PBOC cắt giảm con đường tăng trưởng tốt nhất