Phân tích Forex GBP/USD: Kết thúc điều chỉnh? Ba lý do để mong đợi đồng bảng Anh quay đầu về phía nam